-
เลือกประเภท
 
โรงงานกำจัดกากประเภท 101
โรงงานกำจัดกากประเภท 105
โรงงานกำจัดกากประเภท 106
 

 

Thai Waste Online Map

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร: 66-(02)-354-3390
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ