:: News Channel :: Back to News List
:: 19 โรงงานภาคเหนือคว้าสัญลักษณ์รับรองจัดการสิ่งแวดล้อม ::
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ให้ 19 โรงงานภาคเหนือ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระบุช่วยลดค่าใช้จ่าย 11 ล้านบาท/ปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 873 ตัน/ปี
.....Post By : Thaiwaste
.....Post Date : 2009-07-29 10:00:20
.....View : 3690
    

Replica Longines Watches are wonderful for you.

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ให้ 19 โรงงานภาคเหนือ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระบุช่วยลดค่าใช้จ่าย 11 ล้านบาท/ปี และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 873 ตัน/ปี
       
       วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ นายอดิศร นภาวรานนท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และกำแพงเพชร รวม 19 โรงงาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
       
       ทั้งนี้ นายอดิศรกล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2551 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก SCG ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของประเทศไทยมีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รู้จักวิธีการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ
       
       สำหรับการดำเนินการโครงการครั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทได้ ทั้งปัญหามลพิษน้ำ อากาศและกากของเสีย ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน ประชาชนและชุมชนข้างเคียง
       
       ขณะเดียวกัน รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่า จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ผลปรากฏว่าโรงงานส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถลดการเกิดมลพิษ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการผลิตจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่าปีละ 11 ล้านบาท รวมทั้งลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 873 ตันต่อปี