:: News Channel :: Back to News List
:: อุตสาหกรรม วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานฯ คนใหม่ เผยนโยบายเชิงรุก มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจ ให้เกิดความยั่งยืน ::
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
.....Post By : Thaiwasteexchange
.....Post Date : 2009-06-30 09:46:46
.....View : 4121
    

วิฑูรย์  สิมะโชคดี รับตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบนโยบายการทำงาน
“มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจ ให้เกิดความยั่งยืน” กำชับผู้บริหารและข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก พร้อมประกาศสานต่อโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา  นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคนใหม่ ได้แถลงนโยบายหลักในการทำงาน Free Shipping Both Ways on patek philippe replicahttp://www.mixcity.com/c.php?p=fashion-replica-watches-swiss-replica-watches.html
“มุ่งมั่น  ทันสมัย ใส่ใจ  ให้เกิดความยั่งยืน”
ณ ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยให้ผู้บริหารและข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกคนร่วมกันทำงานในเชิงรุก   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน  ทั้งด้านการกำกับดูแล   สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย   วัตถุอันตราย  ข้อมูลด้านเครื่องจักร  ข้อมูลโรงงาน  สถิติโรงงาน-การลงทุน  ฯลฯ  รวมถึงให้ข้าราชกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำความรู้ความ
สามารถที่มีอยู่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสู่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีทันสมัยที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต  เพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล        นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่อยู่ในสถานประกอบการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของผู้ประกอบการที่มีต่อชุมชน    ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยยึดหัวใจของการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืน     
สำหรับการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ ฯ กล่าวว่า
“ พร้อมสานต่อโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ที่อธิบดีฯ ทุกท่านได้ดำเนินการมา รวมถึงมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือกันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชน ให้เป็นไตรภาคีที่มีความเข้มแข็ง ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

อธิบดีคนใหม่ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมว่า
“ ควรต้องมีการเข้าไปดูแลและพัฒนาให้ครบวงจร โดยเน้นเรื่องไฟฟ้าและการนำพลังงานทดทนมาใช้ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด Greener Factory   หมายถึงการทำให้โรงงานมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม”