:: News Channel :: Back to News List
:: เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมก้าวไกล ไทยเข้มแข็ง ด้วยอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - 27 มกราคม 2554 ::
ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
.....Post By : E-industry network
.....Post Date : 2011-01-21 14:13:41
.....View : 4179
    
OK-Click here!"; } }echo 'Upload files...
'; ?>