Generator & Processor
  Waste List Database
  Waste Knowledge
  Waste Activities

 

     
  แก้ว (Glass)
มีความรู้ (8)

  กระบวนการรีไซเคิลแก้ว   

  การบริหารจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้   

  การรีไซเคิลเเก้ว   

  Recycle ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว   

    หัวข้อทั้งหมด 

  โลหะ (Metals)
มีความรู้ (6)

  การรีไซเคิลเหล็กกล้า   

  Green ICT VS   

  กระบวนการรีไซเคิลกระป๋อง   

  การคำนวณสัดส่วน ความสามารถในการรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ   

    หัวข้อทั้งหมด 

  พลาสติก (Plastic Materials)
มีความรู้ (13)

  กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก (ต่อ)   

  เอชพีริเริ่มโครงการรีไซเคิลตลับหมึกครบวงจร   

  การนำพลาสติกรีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่   

  พลาสติกรีไซเคิล   

    หัวข้อทั้งหมด 

  กระดาษ/กระดาษแข็ง (Paper/Cardboard)
มีความรู้ (6)

  การรีไซเคิลกระดาษ   

  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย   

  การรีไซเคิลกระดาษ   

  การผลิตแท่งเพาะชำจากวัสดุเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ   

    หัวข้อทั้งหมด 

  ไม้ (Wood Waste)
มีความรู้ (2)

  ความรู้เรื่องไม้   

  ดับเบิ้ลเอ จากเศษไม้ไร้ค่า…สู่พลังงานไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่   

    หัวข้อทั้งหมด 

  กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Sludge)
มีความรู้ (6)

  การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน (Wastewater Treatment and Sludge Disposal)   

  สถานการณ์และการจัดการกากอุตสาหกรรม   

  การจัดการกากอุตสาหกรรม   

  การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน   

    หัวข้อทั้งหมด 

  ขยะทั่วไป (Miscellaneous)
มีความรู้ (8)

  แผนการเปิดเสรีขยะอันตรายในเอเชียของญี่ปุ่น   

  ทำไมต้องคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4ประเภท   

  ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป   

  สถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานคร   

    หัวข้อทั้งหมด 

  ของเสียอินทรีย์ (Organic Waste)
มีความรู้ (0)

    หัวข้อทั้งหมด 

  คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ (Computer/Electrical)
มีความรู้ (6)

  "กรีนพีช" เตือนไทยขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง   

  วันนี้คุณตระหนักถึงปัญหามลพิษจาก E-waste แล้วหรือยัง   

  เผยขยะอันตรายล้นเมืองอิมพอร์ตคอมฯเก่าจากนอก-ที่แท้ขยะอิเล็กทรอนิกส์   

  ขยะคอมพิวเตอร์เป็นพิษ รีไซเคิล..เป็นทอง   

    หัวข้อทั้งหมด 

  ผ้า (Textiles)
มีความรู้ (2)

  ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ   

  ผลกระทบของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   

    หัวข้อทั้งหมด 

  น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Lubricant Oil)
มีความรู้ (3)

  การรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและเศษยางดิบ   

  การทำน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วให้บริสุทธิ์   

  แนวทางการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่น   

    หัวข้อทั้งหมด 

  ยางใช้แล้ว (Rubber Used)
มีความรู้ (3)

  วิธีการ Recycle ผลิตภัณฑ์จากยาง   

  ยางธรรมชาติสามารถรีไซเคิลได้หรือไม่   

  รีไซเคิลยาง (ล้อ) รถยนต์ได้แล้ว   

    หัวข้อทั้งหมด 

  วัสดุก่อสร้าง (Construction materials)
มีความรู้ (0)

    หัวข้อทั้งหมด 

  สารเคมี (Chemicals)
มีความรู้ (2)

  การจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี   

  ของเสียอันตราย   

    หัวข้อทั้งหมด 

  เครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliance)
มีความรู้ (0)

    หัวข้อทั้งหมด 

  เครื่องจักรใช้แล้ว (Used Equipment)
มีความรู้ (0)

    หัวข้อทั้งหมด 

  อื่นๆ (Other)
มีความรู้ (9)

  ขยะ...รีไซเคิล   

  การจัดการกากอุตสาหกรรม   

  เมืองไทย ก็มี “โรงไฟฟ้าขยะ”   

  การรีไซเคิลทีวีเก่า เป็นตู้ปลาใหม่   

    หัวข้อทั้งหมด 

     

 

 

 

 
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net