Producer & Wanted
  Waste List Database
  Waste Knowledge
  Waste Activities

 

     
  ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป  
     
  Thaiwaste  
 


ความรู้เรื่องรีไซเคิล


ตอนที่ 16 ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป..ตอนที่ 1Intro Jingle : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอ.....ความรู้เรื่องรีไซเคิลญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป..ตอนที่ 1โฆษกชาย : ท่านผู้ฟังครับ จากความตื่นตัวในการจัดการปัญหาโลกร้อนของประเทศญี่ปุ่นที่เล่ามาใน


สัปดาห์ที่แล้วนั้น ยังมีเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยที่น่าสนใจและอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ


ใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นย่อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นเมืองที่มีความสะอาดและมีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็น


ถนนใหญ่หรือตามตรอกซอกซอย แทบจะไม่เห็นเศษขยะหรือถุงขยะวางทิ้งเกลื่อนถนน แต่ก็มีบางเมืองที่


ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพบเศษขยะอยู่บ้างในบริเวณตรอกซอกซอยหรือลำคลอง อย่างเช่นในเมืองโอซา


กาที่ประชากรมีลักษณะนิสัยหลายอย่างคล้ายคลึงกับชาวกรุงเทพฯ อย่างน่าพิศวง แต่อย่างไรก็ตาม โดย


ภาพรวมก็ยังเป็นเมืองที่สะอาด เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่นำมาใช้ประโยชน์ไม่มากนักโดยเฉพาะ


ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงโตเกียว จึงทำให้สภาพความเป็นอยู่หรือตึกอาคาร ถนนหนทาง ล้วนแต่มีขนาดเล็ก และ


มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ดังนั้น ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน จึงเป็นเรื่องยากหากจะใช้


วิธีที่ประเทศไทยดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็คือ การฝังกลบ ในประเทศญี่ปุ่นจึงใช้วิธีกำจัดขยะโดยการเผา


เป็นส่วนใหญ่ ตอนต่อไปเราจะฟังกันต่อว่าขยะของประเทศญี่ปุ่นมีกี่ประเภทและใครที่มีหน้าที่ในการจัดการนะ


ครับ


สารคดีดีดีมีประโยชน์เช่นนี้สนับสนุนโดย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สนใจบทวิทยุ ระบุชื่อตอน ขอได้ที่โทรสารหมายเลข 02-276-2289


หรือที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 272 1551-3


Outtro Jingle ความรู้เรื่องรีไซเคิล โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


77 ซาว์ด แอนด์ ซีน ผลิตรายการความรู้เรื่องรีไซเคิล


ตอนที่ 17 ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป... ตอนที่ 2Intro Jingle : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอ.....ความรู้เรื่องรีไซเคิลญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป..ตอนที่ 2โฆษกชาย : ท่านผู้ฟังครับ วันนี้เรามาฟังกันต่อในเรื่องของการจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่น ขยะที่เกิดขึ้น


ในประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ขยะจากครัวเรือน และขยะจากอุตสาหกรรม ซึ่งขยะจาก


ครัวเรือนยังแบ่งออกเป็นขยะทั่วไป และขยะของเสียจากมนุษย์ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ


ทั่วไปจากครัวเรือนก็คือ เทศบาลนั่นเอง วิธีการจัดการขยะของแต่ละเทศบาลนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก


เทศบาลมีอำนาจเด็ดขาดในการวางแนวทางการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ดังนั้น จะ


เห็นได้ว่า กฎเกณฑ์ของการทิ้งขยะ หรือรูปแบบการคัดแยกขยะในแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้


ชัด และนอกจากเทศบาลจะมีหน้าที่ในการจัดการขยะที่มาจากครัวเรือนแล้ว ยังมีอำนาจในการเรียกเก็บ


ค่าธรรมเนียมซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกเก็บจากสถานประกอบการหรืออาคารสำนักงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่


จะได้จากภาษีของประชาชนอยู่แล้ว และในเทศบาลบางแห่งดำเนินการในรูปแบบของการจัดจ้างบริษัทเอกชน


ให้เข้ามาจัดการขยะได้ตามความเหมาะสม ตอนต่อไปเราจะเล่าให้ฟังถึงแนวทางการจัดการขยะที่ชาวญี่ปุ่นใช้


กันครับ


สารคดีดีดีมีประโยชน์เช่นนี้ สนับสนุนโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สนใจบทวิทยุ ระบุชื่อตอน ขอได้ที่โทรสารหมายเลข 02-276-2289


หรือที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 272 1551-3


Outtro Jingle ความรู้เรื่องรีไซเคิล โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


77 ซาว์ด แอนด์ ซีน ผลิตรายการความรู้เรื่องรีไซเคิล


ตอนที่ 18 ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป... ตอนที่ 3Intro Jingle : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอ.....ความรู้เรื่องรีไซเคิลญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป..ตอนที่ 3โฆษกชาย : ท่านผู้ฟังครับ แนวทางที่ทุกเทศบาลในประเทศญี่ปุ่นนิยมนำมาใช้เพื่อลดปริมาณขยะและ


เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดก็คือ การคัดแยกขยะ ซึ่งการคัดแยกขยะในประเทศญี่ปุ่นจะมีการแบ่งขยะเป็น


ประเภทๆ โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น ขยะที่นำไปเผาและขยะที่ไม่นำไปเผา ขยะประเภทที่นำไปเผา

ได้แก่ ขยะสด จำพวกเศษผัก เศษอาหารจากครัวเรือน ขยะสดต้องจัดทิ้งแยกให้ถูก เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน


และไม่ทำให้ขยะอื่นๆ ส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึงขยะอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้


เป็นต้น ซึ่งวิธีการกำจัดขยะประเภทนี้จะใช้วิธีการเผาโดยเตาเผาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ส่วนขยะที่ไม่ได้แก่ ขยะที่รีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว อลูมิเนียม กระป๋องเครื่องดื่มอัดลมต่างๆ เป็นต้น นอกจากที่


นำไปเผา


แต่ละครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ แล้วนั้น ยังมีการกำหนดวันทิ้งของขยะแต่ละประเภท


เช่น ทุกวันจันทร์จะเก็บขยะที่เป็นกระดาษ ทุกวันพุธจะเก็บขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม เป็นต้น และจากที่


ทราบมานั้น บางเทศบาลอาจมีการแบ่งประเภทออกถึง 22 ประเภทด้วยกันครับ


สารคดีดีดีมีประโยชน์เช่นนี้สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

สนใจบทวิทยุ ระบุชื่อตอน ขอได้ที่โทรสารหมายเลข 02-276-2289


หรือที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 272 1551-3


Outtro Jingle ความรู้เรื่องรีไซเคิล โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


77 ซาว์ด แอนด์ ซีน ผลิตรายการความรู้เรื่องรีไซเคิล


ตอนที่ 19 ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป... ตอนที่ 4Intro Jingle : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอ.....ความรู้เรื่องรีไซเคิลญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะทั่วไป..ตอนที่ 4โฆษกชาย : ท่านผู้ฟังครับ บางท่านอาจสงสัยว่าถ้าการคัดแยกขยะของแต่ละเทศบาลมีความแตกต่างกัน


แล้วนั้น ผู้ที่ย้ายเข้าไปอาศัยในต่างเมืองจะทราบได้อย่างไรว่าควรแยกขยะอย่างไร ซึ่งจากการสอบถามชาว


ญี่ปุ่นทำให้ทราบว่า ผู้ที่เข้าไปอาศัยใหม่นั้น ถ้ามีการเข้าไปติดต่อเพื่อย้ายที่อยู่กับหน่วยงานราชการก็จะได้รับ


เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของเมืองนั้นด้วยครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือใน


การคัดแยกเป็นอย่างดี แต่ที่ไม่ให้ความร่วมมือก็มี โดยครัวเรือนใดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะหรือนำ


ขยะมาทิ้งไม่ตรงกับวันที่กำหนด ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ เช่น การผูกป้ายสำหรับทิ้งขยะ


บางประเภท ถ้าผู้ทิ้งขยะทำไม่ถูกวิธี รถขยะก็จะไม่เก็บขยะให้กับครัวเรือนนั้น หรือบางเทศบาลอาจใช้วิธีการ


ตักเตือนไปจนถึงขั้นถูกปรับหรืออาจเป็นการลงโทษทางสังคม เช่น เพื่อนบ้านติฉินนินทา เป็นต้น ซึ่งทำให้


เห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีวินัยในการดำเนินชีวิต แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ยังปฏิบัติภายในกรอบได้


อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งยังสามารถดูแลกันและกันในสังคมได้อีกด้วยครับ


สารคดีดีดีมีประโยชน์เช่นนี้สนับสนุนโดย บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สนใจบทวิทยุ ระบุชื่อตอน ขอได้ที่โทรสารหมายเลข 02-276-2289


หรือที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 272 1551-3


Outtro Jingle ความรู้เรื่องรีไซเคิล โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


77 ซาว์ด แอนด์ ซีน ผลิตรายการความรู้เรื่องรีไซเคิล


ตอนที่ 20 ญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะ..ตอนที่ 5Intro Jingle : สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เสนอ.....ความรู้เรื่องรีไซเคิลญี่ปุ่นกับแนวทางการจัดการขยะ..ตอนที่ 5โฆษกชาย : ท่านผู้ฟังครับ นอกจากขยะสองประเภทหลักๆ ที่พูดถึงกันแล้วนั้น ยังมีขยะอีกสองประเภท


ซึ่งมีวิธีการจัดการโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ ขยะชิ้นใหญ่ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆ จะต้องเสีย


ค่าใช้จ่ายในการทิ้งให้กับทางราชการและจะมีกำหนดวันทิ้งไว้โดยเฉพาะเช่นกัน แต่เนื่องจากของเหล่านี้


บางครั้งก็ยังมีสภาพดีอยู่ จึงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่แอบเก็บขยะเหล่านี้มา Recycle ใช้อีกครั้ง และเนื่องจาก


ญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคิดค่ากำจัดโดยรวมอยู่กับราคาสินค้า ในญี่ปุ่นมี


โรงงานหลายแห่งที่ทำกิจการเกี่ยวกับการรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


โดยเฉพาะประเภทหลักๆ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และโน๊ตบุ๊ค ชิ้นส่วนที่ได้จาก


การรีไซเคิลจะนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตใหม่ และขยะอีกประเภทก็คือ ขยะอันตรายจากครัวเรือน ได้แก่


ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ขยะประเภทนี้จะมีวิธีการจัดการแตกต่างกันไป มีการกำหนดวันทิ้ง


เป็นพิเศษ แต่ในบางเทศบาลขยะประเภทนี้จะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งกำจัดโดยวิธีการเผา


สารคดีดีดีมีประโยชน์เช่นนี้ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

สนใจบทวิทยุ ระบุชื่อตอน ขอได้ที่โทรสารหมายเลข 02-276-2289


หรือที่สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 272 1551-3


Outtro Jingle ความรู้เรื่องรีไซเคิล โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


77 ซาว์ด แอนด์ ซีน ผลิตรายการ
และบริษัท คราวน์ ฟูดส์ แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดและบริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด

 
  สร้างเมื่อ : 2009-07-28  
  จำนวนผู้เข้าชม : 1736  
     

 

 

 

 
สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-202-4168, 4014 โทรสาร: 02-202-4165
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อ อีเมล์ admin@thaiwasteexchange.net